BRL staat voor beoordelingsrichtlijn. In een BRL staan specifieke eisen omschreven waaraan een organisatie moet voldoen om tot een goed product of proces te komen. Voor vele productgroepen zijn specifieke BRL’s opgesteld. AMK Inventis heeft ruime ervaring op het gebied van implementatie van diverse BRL’s.

Enkele voorbeelden van BRL’s waarin AMK Inventis u kan begeleiden:

 • BRL 9101; verkeersmaatregelen conform CROW 96A & 96B
 • BRL 0503; betonwapening
 • BRL 4702; dakdekkersbedrijven
 • SC 530 540; asbestsanering/asbestinventarisatie
 • BRL 6001; installatiebranche
 • BRL 902/903/904

BRL 9101 – conform CROW 96A & 96B

Deze BRL beoogt de veiligheid voor weggebruikers en wegwerkers zeker te stellen. Voor wat betreft de wegwerkers gaat het daarbij uiteraard om een veilige werkplek mogelijk te maken. Veel belangrijker – en daar ziet de BRL9101 op toe – is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen.

Het procescertificaat BRL 9101 d.d. 02-02-2011 kan van toepassing zijn op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering op:

 • autosnelwegen, overeenkomstig de RWS-richtlijn en CROW Publicatie 96a en/of andere van toepassing zijnde eisen;
 • niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom overeenkomstig de RWS-richtlijn en CROW Publicatie 96b en/of andere van toepassing zijnde eisen.

De BRL 9101 heeft tot doel het bieden van heldere en handhaafbare toetsingscriteria m.b.t. het uitvoeringsproces voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, teneinde optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel. Het specifiek opgeleide personeel dient in het bezit te zijn van een geldig bewijs van deelname en/of persoonscertificaat van een cursus Verkeersmaatregelen in het kader van de BRL 9101.

SC 530 Asbestverwijdering

De BRL 5050 is vervangen door de nieuwe norm SC 530. De Stichting Certificatie Asbest houdt hier toezicht op. SC 530 is bestemd voor Algemeen Asbest verwijderen, waarbij het asbest verwijderd wordt dat aard- en nagelvast verbonden is met bouwwerken en/of objecten.

De SC 530 heeft het doel mens en milieu te beschermen bij het verwijderen van asbest, gebonden aan wettelijke regelingen. De overheid heeft hiervoor het Asbestverwijderingsbesluit opgesteld. Dit besluit is opgesteld naar aanleiding van de Wet Milieugevaarlijke stoffen. In het besluit is vastgesteld dat het verwijderen van asbest dient te geschieden door een deskundig bedrijf dat voldoet aan de eisen van asbest verwijderen die omschreven staan in de SC 530 . Wanneer een bedrijf gecertificeerd is volgens deze richtlijn, dan mag een geaccrediteerd procescertificaat Asbestverwijdering met het KOMO logo gebruikt worden. Zo wordt er toegezien op de naleving van de asbestwetgeving bij het verwijderen van asbest. Voor bedrijven die asbest verwijderen is een SC 530-certificaat verplicht.

SC 540 Asbestinventarisatie

SC 540 staat voor Stichting Certificatie norm 540 en is geschreven voor het proces asbestinventarisatie. De richtlijn is gebaseerd op ISO 9001. Bedrijven die SC 530 gecertificeerd zijn, komen niet in aanmerking voor de SC 540 certificering.

Vanuit de wet is het verplicht dat degene die van plan is een object of bouwwerk te slopen hiervoor eerst een asbestinventarisatie laat uitvoeren. De uitvoering van deze inventarisatie moet worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf. Om de deskundigheid van het bedrijf dat de asbestinventarisatie doet aantoonbaar te maken, is er een nationale beoordelingsrichtlijn samengesteld ( SC 540 ). Wanneer een bedrijf gecertificeerd is, mag het KOMO procescertificaat voor asbestinventarisatie gebruikt worden. Het doel van SC 540 is om asbestinventarisatie planmatig, gestructureerd, veilig en voor het milieu met minimale belasting te laten verlopen (met zo min mogelijk kans op emissie van asbestvezels).

BRL 6001

BRL 6001 staat voor Beoordelingsrichtlijn kenmerk 6001 en is geschreven voor het proces “installeren van Gas-, water- en elektriciteitinstallaties”. BRL 6001 is in de plaats gekomen voor de regeling “waarborginstallateur’. Deze beoordelingsrichtlijn bevat eisen met betrekking tot het installeren en leveren van:

 • gas-, water- en elektrische installaties van bouwwerken;
 • installaties voor verlichting en warm water;
 • gasverbrandingstoestellen, inclusief voorzieningen voor toevoer van verbrandingslucht en voorzieningen voor afvoer van rook.

Installateurs die voldoen aan de BRL 6001-criteria kunnen in aanmerking komen voor het KOMO-INSTAL-procescertificaat. Met BRL 6001 wordt er meer inzicht verkregen in het installatieproces en kan het proces beter gecontroleerd worden. Hierdoor worden fouten voorkomen en de efficiency verhoogd. Wanneer een bedrijf beschikt over het KOMO-INSTAL-procescertificaat, kan er aangetoond worden dat de installaties die opgeleverd worden, voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit bevat voorschriften omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Mochten er calamiteiten voorkomen, dan kan een bedrijf aantonen dat er via de wettelijke voorschriften gewerkt is. Daarnaast kan het certificaat gebruikt worden als communicatiemiddel voor bestaande en nieuwe klanten. Een gecertificeerd bedrijf biedt betrouwbaarheid en zekerheid.

Wilt u meer informatie over BRL of de SC530/540 Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.